Co możemy zaoferować?

Oferta Kancelarii kierowana jest do przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych jak i osób fizycznych.

Pomoc prawna świadczona jest poprzez:

- udzielanie porad prawnych
- konsultacje prawne
- sporządzanie opinii prawnych
- udział w negocjacjach dotyczących zawierania umów
- reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
- sporządzanie pozwów, apelacji

Kancelaria świadczy pomoc prawną:

- w formie kompleksowej obsługi prawnej
- przyjmuje zlecenia na poszczególne usługi

Kancelaria oferuje:

-pełną obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
-pomoc w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego, pełna obsługa KRS
-przygotowuje projekty statutów spółek i umów spółek
-prowadzi obsługę prawną organów spółek - zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych, zarządów spółek
-stałą ,bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców
-usługi prawne dla klientów indywidualnych
-prowadzi bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy
-reprezentuje pracodawców i pracowników w postępowaniach w sprawach pracowniczych
-windykacja należności
-prawo upadłościowe i naprawcze
-prawo cywilne, gospodarcze, korporacyjne